Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Zadání a podklady soutěže

publikováno: 26. 5. 2019

Řešené území

Kromě řešeného území, které z většiny odpovídá pozemkům ve vlastnictví státu, s nimiž právo hospodařit státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ, je pro účely soutěže orientačně vymezeno i zájmové území a širší území.

a) Řešené území – jezero Milada v rámci lokálních vztahů

Zahrnuje především pozemky ve vlastnictví státu, s nimiž právo hospodařit vykonává DIAMO, odštěpný závod PKÚ a ocelárnu Chabařovice s navazujícími pozemky v majetku města Chabařovice. Rozsah řešeného území je přibližně 10 km2. Jde o území vymezené kromě majetkoprávních vztahů i terénní proláklinou vytvářející prostor, který má i přes blízkost okolních sídel určitou intimitu. Takto vymezené řešené území je minimální. Pokud soutěžící považují za účelné řešené území rozšířit, je to možné.

b) Zájmové území – jezero Milada v rámci mikroregionálních vztahů

Je orientačně vymezeno po okraj okolních sídel – Ústí nad Labem, Chabařovice, Modlany, Věšťany, Suché, Řehlovice a Trmice. Toto vymezení je minimální, pokud soutěžící považují za účelné řešit mikroregionální vztahy jezera Milada ve větším rozsahu, je to možné. Sídla zahrnutá do zájmového území nebudou přímou součástí řešení, je však třeba zabývat se intenzivně interakcí území okolo jezera Milada a těchto sídel.

c) Širší území – jezero Milada v rámci regionálních vztahů

Jezero Milada leží mezi dvěma velkými městy Ústím nad Labem a Teplicemi, na pomezí Krušných hor a Českého středohoří. Je součástí Severočeské hnědouhelné pánve (dnes Mostecká pánev). Nachází se v blízkosti celoevropsky důležitého severojižního koridoru Praha–Berlín (dálnice D8, železnice), řeky Labe s nadregionální cyklostezkou Labe. Území je nedaleko plánované nové železniční stanice vysokorychlostní tratě Praha–Berlín.

Témata k řešení

Při řešení koncepce rozvoje území kolem jezera Milady je třeba řešit řadu témat. Ta jsou definována a stručně popsána v zadání soutěže, pro každé téma jsou definovány základní úkoly k řešení.


Soutěžící budou ve svých návrzích řešit tato témata:

 • Strategie rozvoje území
 • Historie místa
 • Příroda a krajina
 • Rekreace, sport a cestovní ruch
 • Přestavbová či nově zastavitelná území pro bydlení a služby
 • Dopravní obslužnost území
 • Technická infrastruktura
 • Veřejná prostranství
 • Architektonické, krajinářské, umělecké a jiné intervence v území

Specifikace zadání pro 1. fázi soutěže:

Soutěžní týmy se budou v 1. fázi soutěže zabývat především zájmovým územím. Sídla zahrnutá do zájmového území nejsou přímou součástí řešení, je však třeba zabývat se intenzivně interakcí území okolo jezera Milada s těmito sídly.

V rámci 1. fáze soutěže soutěžní týmy předloží:

 • vizi základního prostorového uspořádání a strategie rozvoje zájmového území;
 • zasazení vize zájmového území do širšího kontextu;
 • detail prostorového a funkčního řešení 2 ploch v rámci řešeného území – části východního břehu jezera a řešení jiné části řešeného území dle výběru soutěžního týmu s důrazem na krajinářské řešení těchto ploch;
 • koncept jedné architektonické, krajinářské, umělecké či jiné intervence v řešeném území.

Soutěžní návrhy by v 1. fázi soutěže měly demonstrovat základní principy řešení jednotlivých témat zadání (viz kapitolu 3 Témata k řešení). Zároveň by měly naplňovat teze Sdílené vize území jezera Milada a respektovat hodnoty a limity území a principy udržitelného rozvoje území.

Specifikace zadání pro 2. fázi soutěže:

Soutěžní týmy se budou v 2. fázi soutěže zabývat především řešeným územím.

V rámci 2. fáze soutěže soutěžní týmy předloží:

 • koncept řešeného území, ve kterém budou vymezeny funkční plochy a řešeno jejich základní funkční a prostorové uspořádání;
 • strategii rozvoje řešeného území, včetně etapizace rozvoje;
 • zasazení konceptu řešeného území do širšího kontextu zájmového území;
 • podrobnější řešení funkčního a prostorového uspořádání konkrétních zastavitelných ploch (jejich výběr bude specifikován ve výzvě do 2. kola soutěže);
 • koncept umístění architektonických (uměleckých, krajinářských) intervencí v území a detailní řešení jedné konkrétní intervence;
 • návrh nejdůležitějších principů tvorby veřejných prostranství, která by měla být součástí budoucího design manuálu území.

Soutěžní návrhy by ve 2. fázi soutěže měly obsahovat rozpracované koncepty řešení jednotlivých témat zadání (viz kapitolu 3 Témata k řešení). Měly by přispět k naplnění Sdílené vize území jezera Milada, musí respektovat hodnoty a limity území a principy udržitelného rozvoje území.

Informace o území

Vlastní zadání soutěže je doplněno shrnutím informací o území, o jeho historii, současnosti a částečně i budoucnosti.

Podklady soutěže

Mapové podklady soutěž budou zpřístupněny účastníkům 1. fáze soutěže po uzavření dohody se zadavatelem o dodržení podmínek ochrany práv k těmto podkladům.

celé zadání ke stažení zde (PDF)