Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Sdílená vize jezera Milada

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ jako správce zájmového území jezera Milada s právem hospodařit s převážnou většinou majetku státu nacházející se v tomto území, zástupci samospráv Krajského úřadu Ústeckého kraje, měst Ústí nad Labem, Chabařovic, Trmic, obcí Řehlovic, Modlan a dalších měst a obcí v okolí, zástupci odborných a akademických institucí, spolků, zájmových sdružení a veřejnosti, ti všichni v uplynulých letech spojených s přeměnou bývalého lomu Chabařovice na jezero Milada diskutovali na různých fórech o budoucí podobě tohoto rozsáhlého území.
Během těchto diskusí se často opakovala sada témat, která je možné považovat za sdílené hodnoty, za široce sdílenou vizi toho, kam by jezero Milada a jeho okolí měly směřovat, jak by měly vypadat, jak by měly být užívány.1. Milada si zachová přírodní charakter

Nové činnosti v území nebudou mít negativní vliv na dnes velmi vysokou kvalitu vody v jezeře Milada. Nově založené vegetační prvky v krajině je třeba zachovat a dále rozvíjet. Chráněny budou zejména rozsáhlé spojité plochy přírodního charakteru, které budou přístupné obyvatelům okolních sídel.
V uměle založené krajině budou vytvořeny podmínky pro přírodní procesy, které povedou ke zvýšení biodiverzity území a ke zvýšení odolnosti krajiny proti klimatickým změnám.

2. Milada bude odkazovat k bohaté historii regionu

Je třeba přihlásit se k silnému příběhu celého regionu, který předcházel vzniku tohoto místa. Území jezera Milada bude odkazovat na osudy zdejších obyvatel, připomínat zaniklé vesnice a proměny krajiny. Návštěvníci území získají informace o industriální historii místa, o rekultivaci území a vzniku nové krajiny.
Jedinečnost tohoto území bude dále rozvíjena, území si zachová svoji prostorovou velkorysost a genia loci.

3. Milada bude spojovat

Milada by měla přispět ke zvýšení kvality života místních obyvatel, přispět k budování značky místa, kde se dobře žije. Udržitelný rozvoj tohoto území přispěje k posílení sociální soudržnosti v regionu.
Obyvatelé okolních měst a obcí by měli považovat území jezera Milada opět za své a zároveň přijmout zodpovědnost za budoucnost této své lokality.

4. Milada, jezero pro všechny

Lokalita jezera Milada je jedinečná svým měřítkem a svobodou pohybu. Tento rozsáhlý přírodě blízký veřejný prostor je člověku přístupný ze všech stran v kteroukoliv dobu.
Budoucí rozvoj a aktivity území budou realizovány vždy s přihlédnutím k maximálnímu zachování neomezeného přístupu veřejnosti do území a zejména pak prostupnosti břehů jezera.

5. Milada se stane organickou součástí regionu

Milada by neměla zůstat osamoceným ostrovem krajiny mezi dvěma velkými městy, mezi liniovými stavbami dopravní infrastruktury.
Území jezera Milada je třeba lépe propojit s jeho okolím tak, aby se stalo integrovanou součástí širšího území, nové krajiny Mostecké pánve, vyhledávaným a dobře dostupným místem na pomezí Krušných hor a Českého středohoří.

6. Milada nabídne kvalitní rozmanitý program

Území jezera Milada umožní rozmanitý program, různé způsoby trávení volného času pro všechny věkové kategorie, pro obyvatele okolních sídel i návštěvníky odjinud, a to po celý den, týden i celý rok. Rozmanité využití zajistí odolnost vůči cyklickým výkyvům a strukturálním změnám ekonomiky.
Vybavenost území bude řešena „chytře“, aby přinesla možnost využívání území ve všech ročních obdobích a zároveň minimálně zatěžovala své okolí a životní prostředí. Plochy a objekty však nebudou tvořit bariéru v území, které si nadále zachová svůj přírodní charakter.

7. Milada bude příkladem dobré praxe udržitelného rozvoje

Postupná přeměna území by měla vycházet z principů udržitelného rozvoje, a to jak při rozvíjení odvětví cestovního ruchu, hospodaření s energií nebo ochraně přírodních hodnot. V území budou používány a testovány inovační technologie a postupy, které přinesou udržitelné a soběstačné řešení s minimálním dopadem na životní prostředí.
Milada se stane inspirací pro přeměnu celé Mostecké pánve ve zdravý a prosperující region.

8. Milada, voda jako zdroj

Voda v území bude chráněna jako jedna ze základních složek nově vzniklé krajiny, ale i jako strategická surovina. Správa jezera Milada bude přispívat k vodohospodářské stabilitě regionu.

9. Budoucnost Milady vyjde z proveditelného a ekonomicky udržitelného řešení

Rozvoj okolí jezera Milada bude vystavěn na realistickém a finančně proveditelném řešení. Tento požadavek nechce omezovat inovativní a ambiciózní koncepce. Chce je vystavět na realistických předpokladech tak, aby rozvoj území přinesl mladým generacím nové možnosti a nezatížil je životem na dluh a neuváženými rozhodnutími generace předchozí.
Je třeba dospět k optimálnímu modelu, který umožní efektivní realizaci záměrů, správu území a dlouhodobou ekonomickou udržitelnost.

10. Milada jako veřejný zájem

Sdílená vize jezera Milada má přispět k naplňování veřejného zájmu na zachování a zlepšování stavu životního prostředí a využitelnosti nově založené krajiny pro obyvatele regionu, pro zvýšení kvality jejich života a pro udržitelný rozvoj regionu.
Na základě tohoto veřejného zájmu bude posouzena možnost odpovídající redukce chráněného ložiskového území.