Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné Palivovým kombinátem Ústí, s. p.

Dokumenty ke stažení:


Informace o zpracování osobních údajů prováděné PKÚ,
Žádost subjektu údajů,
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Základní informace


1. Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, IČO 00007536, zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 433 (dále také jako „PKÚ, s. p.“ nebo „státní podnik“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů státním podnikem, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

2. PKÚ, s. p. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

3. Pro účely této informace se rozumí pojmem:

a) „osobní údaje“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní kontakt, e-mail, fotografie, IP adresa, různá evidenční čísla (rodné číslo, registrační značka), nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

b) „zpracování“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních
údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění,
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení
či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

c) „správce osobních údajů“ PKÚ, s. p.;

d) „zpracovatel“ fyzická nebo právnická osoba, pověřené osoby, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

e) „příjemce“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli;

f) „třetí strana“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

g) „zástupce“ zaměstnanec PKÚ, s. p., tzv. koordinátor pro ochranu osobních údajů fyzických osob, určený k tomu, aby správce zastupoval, pokud jde o příslušné povinnosti správce ve smyslu GDPR.

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce


Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Sídlo: Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO:00007536
Zástupce: Koordinátor pro ochranu osobních údajů fyzických osob:
Mgr. Helena Přibilová
tel. č. 475 672 219
e-mail: helena.pribilova@pku.cz

PKÚ, s. p. nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a právní důvody jejich zpracování


1. PKÚ, s. p. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za účelem plnění svých
zákonných a smluvních povinností, případně za účelem ochrany svých oprávněných zájmů. V případě zpracování informací na základě uděleného souhlasu je subjekt údajů vždy seznámen s konkrétním účelem zpracování osobních údajů.

2. PKÚ, s. p. provádí zpracování osobních údajů, pouze pokud je splněna nejméně jedna
z následujících podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

a) Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na PKÚ, s. p. jako správce vztahuje – zpracování na základě právní povinnosti,

b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi PKÚ, s. p. a subjektem údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů – zpracování na základě smlouvy,

c) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů PKÚ, s. p. či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů - zpracování pro oprávněný zájem podniku,

d) subjekt údajů udělil PKÚ, s. p. souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů – zpracování na základě souhlasu,

3. PKÚ, s. p. neužívá osobní údaje k automatickému rozhodování, ani k profilování.

4. Oprávněnými zájmy PKÚ, s. p. jsou tyto zájmy:

a) Vymáhání pohledávek a vedení soudních sporů,

b) provozování kamerového systému v areálu PKÚ, s. p. a jeho střediscích,

c) vedení knihy návštěv objektů a areálu PKÚ, s. p. a jeho středisek,

d) vedení agendy související s vydáváním propustek a povolenek pro vjezd do areálu PKÚ, s. p.,

e) vedení agendy vystavování povolenek k vjezdu do lokality jezera Milada,

f) provozování kamerového systému ve služebních vozidlech,

g) požívání GPS ve služebních vozidlech, knihy jízd.

Kategorie příjemců osobních údajů


1. Příjemci osobních údajů jsou

a) Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce,
finanční úřady, exekutorské úřady, báňské úřady, HBZS, oblastní inspektoráty práce,

b) soudy, notáři, advokáti, insolvenční správci, Policie ČR,

c) poskytovatelé pracovně – lékařských služeb,

d) zdravotní pojišťovny, pojišťovny,

e) smluvní strany,

f) penzijní fondy, bankovní ústavy,

g) Ministerstvo průmyslu a obchodu (zakladatel správce),

h) školící subjekty,

i) odborové organizace,

j) poskytovatelé dotací a příspěvků.

2. Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

3. PKÚ, s. p. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů


1. Osobní údaje jsou zpracovávány

a) po dobu stanovenou právními přepisy,

b) po dobu trvání smlouvy,

c) po dobu trvání oprávněných zájmů PKÚ, s. p. či třetích stran nebo

d) po dobu trvání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2. PKÚ, s. p. provede likvidaci osobních údajů

a) jakmile pro jejich zpracování odpadne důvod, pro který byly zpracovávány, nejpozději však
do tří měsíců po odpadnutí takového důvodu, nebo

b) jakmile uplyne doba uvedená v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3. PKÚ, s. p. i po skončení pracovního poměru po předepsanou dobu archivuje písemnosti, jejichž uchování mu ukládají zvláštní právní předpisy především v oblasti daní, důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění.

4. PKÚ, s. p. i po skončení pracovního poměru po nezbytně nutnou uchovává písemnosti, které jsou nezbytné k ochraně práv státního podniku jakožto zaměstnavatele. Stejně tak státní podnik i po zániku všech závazků smluvních stran ze smlouvy uzavřené se smluvním partnerem po dobu zákonné či smluvně ujednané promlčecí doby nároků uchovává písemnosti, které jsou nezbytné k ochraně práv státního podniku jakožto smluvní strany.

Kategorie dotčených osobních údajů, které správce získává z jiných zdrojů, než od subjektu údajů Zdroje osobních údajů (čl. 14 GDPR)


1. Jinými zdroji, ze kterých získává PKÚ, s. p. získává osobní údaje, jsou veřejně dostupné zdroje, kterými jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, portál finanční správy, internet apod., případně jiný správce osobních údajů (exekutorské úřady, soudy apod.).

2. Osobní údaje, získané z jiných zdrojů, než od správce, které PKÚ, s. p. zpracovává, lze rozdělit do těchto kategorií:

a) Identifikační údaje (jméno, příjmení)

b) adresní údaje (adresa, sídlo provozovny apod.)

c) elektronické (e-mail, telefonní číslo, datová schránka)

Práva subjektů údajů


1. Subjekt údajů má ve vztahu k jeho osobním údajům následující práva:

a) právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů,

b) právo na přístup k osobním údajům,

c) právo na opravu osobních údajů,

d) právo na výmaz osobních údajů,

e) právo na omezení zpracování,

f) právo na přenositelnost údajů,

g) právo vznést námitku,

h) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,

i) právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů,

j) právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

2. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je jejich zpracování založeno na jeho souhlasu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

3. Subjekt údajů realizuje svá práva prostřednictvím žádosti adresované správci údajů, tedy zasláním žádosti písemně na adresu správce údajů:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Sídlo: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536

nebo e-mailem na adresu koordinátora pro ochranu osobních údajů: helena.pribilova@pku.cz

Vzor žádosti je k dispozici na internetových stránkách správce www.pku.cz. Použití tohoto vzoru je dobrovolné.

4. Koordinátor poskytne subjektu údajů na základě jeho žádosti informace o přijatých opatřeních a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Koordinátor informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně (ve vhodných případech) elektronické formy. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace pouze v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby. Pokud Koordinátor nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí žádosti, subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

5. Informace a sdělení PKÚ, s. p. poskytuje bezplatně, pokud se nejedná o zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti subjektu údajů.

6. Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete k ochraně svých práv využít přímo k tomu určený Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Dne 25. května 2018, Chlumec