Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Soutěžní porota

publikováno: 22. 5. 2019

Řádní členové závislí

Petr Kubiš – náměstek ředitele Palivového kombinátu Ústí (nynější státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ)

Petr Kubiš – náměstek ředitele Palivového kombinátu Ústí (nynější státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ)

Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze, obor provoz a ekonomika zemědělství. Po předchozích zaměstnáních v bankovním sektoru působí od roku 2007 na pozici náměstka ředitele státního podniku Palivový kombinát Ústí (nynější státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ) pro provoz, s odpovědností za majetkoprávní a provozní oblast činnosti státního podniku.


Tomáš Kupec – místostarosta města Trmice

Tomáš Kupec – místostarosta města Trmice

Profesí elektrotechnik působí v oboru elektroenergetika přes 20 let. Od roku 2010 je radním města Trmice, od roku 2018 jeho místostarostou.


Martin Klika – 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Martin Klika – 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Vystudoval speciální pedagogiku. Od roku 2008 je zastupitelem, od roku 2012 členem rady a od roku 2016 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje s kompetencemi v oblasti financí, strategie a přípravy projektů.


Pavlína Janiková – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pavlína Janiková – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, Ekonomickou fakultu, doktorský titul získala na Hornicko-geologické fakultě. Od roku 1999 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, v současné době na odboru hornictví, na pozici vedoucí oddělení hornictví a odstraňování ekologických škod. Aktivně působí v mezinárodní organizaci Interoceanmetal, je členkou Dozorčí rady PKÚ, s.p.


Řádní členové nezávislí

Klára Salzmann – krajinářská architektka

Klára Salzmann – krajinářská architektka

Vystudovala na Corvinus University v Budapešti, doktorský titul získala na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře. Kromě projekční praxe zaměřené na plánování krajiny se zapojením veřejnosti v současnosti vede na Fakultě architektury ČVUT v Praze Atelier Salzmann, který se věnuje velkému měřítku krajinářských projektů. Je členem pracovní skupiny pro krajinářskou architekturu ČKA, pracovní skupiny profesní praxe v IFLA Europe, vedoucí pracovní skupiny pro krajinu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.


Filip Tittl – architekt, urbanista

Filip Tittl – architekt, urbanista

Studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Eindhoven University of Technology v Nizozemsku. V roce 2012 spoluzaložil kancelář UNIT architekti, kde vede především urbanistické projekty. Vedle praxe se věnuje též výzkumné a pedagogické činnosti, spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT v Praze a vede výzkumné projekty v organizaci Centrum kvality bydlení. Zabývá se též stavební legislativou, spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. V autorském kolektivu s Michalem Kohoutem a Davidem Tichým publikoval mimo jiné knihy Collective Housing, Sídliště, jak dál? a Můj dům, naše ulice, která se zabývá udržitelnými formami individuální zástavby.


Jan Magasaník – architekt

Jan Magasaník – architekt

Vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, v průběhu studia absolvoval stáže na Akademii výtvarných umění v Praze a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 2006 pracuje v progresivním ateliéru Bjarke Ingels Group (BIG) v Kodani. Zde se podílel na projektech dánského pavilonu na EXPO 2010 v Šanghaji, muzea moderního umění ve Varšavě, Kulturního centra MECA ve francouzském Bordeaux, Dánského námořního muzea v Helsingøru či sociálních bytech v Ørestadu.


Jitka Trevisan – krajinářská architektka

Jitka Trevisan – krajinářská architektka

Vystudovala obor zahradní a krajinářská architektura Fakultě zahradnické Vysoké školy zemědělské v Brně, postgraduální studium absolvovala na Hochschule für Technik Rapperswil ve Švýcarsku. Po 15 letech studia a profesních zkušeností ve Švýcarsku a 6 letech vysokoškolské činnosti založila v Praze autorský ateliér. Pracuje mezioborově i přeshraničně. Při řešení krajinářských projektů všech typů a měřítek vychází z kontextu a geneze místa. Věnuje se konzultacím, přednáší, publikuje, překládá, věnuje se landartu.


Ondřej Špaček – specialista na strategické plánování v oblasti sportu a cestovního ruchu

Ondřej Špaček – specialista na strategické plánování v oblasti sportu a cestovního ruchu

Vystudoval obor socioekonomická geografie a regionální rozvoj, demografie na Karlově univerzitě v Praze. Již 28 let se věnuje přípravě komplexně pojatých studií věnovaných jak analýze a syntéze dat, tak i přípravě rozvojových koncepcí, strategií a akčních plánů v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sportu, kultury a volnočasových aktivit. Své znalosti využil například i při přípravě uceleného souboru obecných metodik, které nyní účinně napomáhají efektivnímu rozvoji destinačních managementů v celé České republice.


Náhradníci závislí

Jan Vondruška – Palivový kombinát Ústí, s. p.

Jan Vondruška – Palivový kombinát Ústí, s. p.

Na Vysoké škole finanční a správní absolvoval bakalářské studium v oboru právo v podnikání, v současnosti dokončuje magisterské studium v oboru bezpečnostně právní studia. Po předchozím zaměstnání, kdy jako stavbyvedoucí a technik zajišťoval realizaci především železničních staveb, působí od roku 2011 v PKÚ, s.p., jako vedoucí oddělení realizace staveb.


Josef Kusebauch – starosta města Chabařovice

Josef Kusebauch – starosta města Chabařovice

Vystudoval pedagogickou fakultu, 8 let učil na základní škole v Chabařovicích, 14 let byl jejím ředitelem. Zároveň již 18 let působí v lokální politice, 8 let byl místostarostou, 10 let je starostou města Chabařovice. Je jedním ze zakladatelů Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada. Ze své pozice ve vedení Chabařovic aktivně podporuje záměr Nové Vyklice.


Petr Nedvědický – primátor statutárního města Ústí nad Labem

Petr Nedvědický – primátor statutárního města Ústí nad Labem

Vystudoval ekonomii a andragogiku. Od roku 2018 je primátorem Ústí nad Labem, zároveň je od roku 2016 zastupitelem Ústeckého kraje a mimo jiné i členem Komise pro rozvoj cestovního ruchu.


Jana Princová – starostka obec Řehlovice

Jana Princová – starostka obec Řehlovice

Od roku 2018 je starostkou obce Řehlovice. Před vstupem do politiky působila téměř 20 let na Magistrátu města Ústí nad Labem jako kurátorka pro děti a mládež.


Ondřej Beneš – architekt a urbanista

Ondřej Beneš – architekt a urbanista

Architekt a urbanista, studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Kromě soukromé praxe působí od roku 2006 jako asistent na FA ČVUT v ateliéru Stempel–Beneš. Od stejného roku spolupracuje s doc. Oldřichem Ševčíkem na teoretických textech, společně vydali mimo jiné knihu Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století, publikuje v odborných časopisech. Je členem komise pro památky druhé poloviny 20. století při Národním památkovém ústavu. Od roku 2017 je městským architektem v Děčíně a od roku 2019 je vedoucím pracovní skupiny „Krajský architekt“ Ústeckého kraje.


Vladimír Šanda – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vladimír Šanda – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, Fakultu hornicko-geologickou. Od roku 1988 pracoval na různých pozicích ve společnosti Českomoravské doly, a.s. Od roku 2002 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, v současné době na pozici vedoucího oddělení hornických procesů a využívání nerostných zdrojů. Je členem Dozorčí rady PKÚ, s.p.


Náhradníci nezávislí

Roman Bukáček – specialista na posuzování a ochranu krajinného rázu

Roman Bukáček – specialista na posuzování a ochranu krajinného rázu

Vystudoval obor krajinné a pozemkové úpravy a obor aplikovaná informatika. Ve své praxi se specializuje na projektování a ochranu krajiny, zpracování koncepcí využití a rozvoje krajiny, tvorbu podkladů pro územní plánování, poradenství v ochraně přírody a krajiny a v životním prostředí, zpracování informací o životním prostředí, GIS. Je spoluautorem řady publikací a metodik především v oblasti ochrany a hodnocení krajinného rázu.


Milota Sidorová – specialistka na městské plánování

Milota Sidorová – specialistka na městské plánování

Získala doktorát z krajinné architektury, během studia absolvovala domácí i zahraniční stáže se zaměřením na sociologický výzkum, lidské zdroje a urbanismus. V letech 2013–2014 absolvovala Fulbrightovo stipendium na The City University of New York. Věnuje se rozvoji města v interdisciplinárních souvislostech, je odbornicí na veřejné prostory, participaci, propojování různých aktérů městského života a postupně se začíná věnovat politickým aspektům plánování. Je zakládající členkou mezinárodního festivalu o rozvoji města reSITE. V roce 2015 založila WPS Prague platformu, která podporuje férové zastoupení žen v architektuře a rozvoji města. Jako poradkyně spolupracuje s mnohými domácími i zahraničními partnery, např. IPR Praha, Nadace Heinricha Bölla, Goethe-Institut, Marko&Placemakers, nadace Green Foundation.


Miroslav Janovský – specialista na integrované teritoriální investice

Miroslav Janovský – specialista na integrované teritoriální investice

Začínal jako novinář. Sedm let vedl sportovní redakci Českého rozhlasu, dva roky byl vedoucím redakce Mladé fronty, následně tiskovým mluvčím pardubické primátorky. Souběžně s tím vedl jako projektový manažer významné investiční projekty financované z evropských fondů, mj. největší investiční projekt v historii města Pardubic – Dukla sportovní. Jeho hlavním úkolem v posledních letech je prosazování nástroje integrovaných územních investic na národní úrovni a zároveň i jeho implementace v hradecko-pardubické aglomeraci. V současné době je vedoucím rozvoje Pardubického kraje.


Organizátor soutěže

Karolína Koupalová – sekretář soutěže

Karolína Koupalová – sekretář soutěže

Vystudovala obor zahradní a krajinářská tvorba na MZLU, Fakultě zahradnické v Lednici na Moravě. Dlouhodobě působila jako městský architekt odboru hlavního architekta v Pardubicích se specializací na městskou zeleň a krajinu, později odbor vedla. Ze své pozice zaváděla metody zapojování veřejnosti do plánování veřejných prostor města. Na základě mnohaletých zkušeností se specializuje na koordinaci a analýzu koncepčních, strategických a územně plánovacích dokumentů měst i obcí, na jejich komunikaci s veřejností i jejich aplikaci v konkrétních rozvojových projektech.


Petr Návrat – přezkušovatel soutěžních návrhů

Petr Návrat – přezkušovatel soutěžních návrhů

Vystudoval městské plánování na Barttlet School of Planning, University College London a ekonomii na VŠE v Praze. V roce 2014 založil plánovací kancelář ONplan, která poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. V letech 2013 až 2016 působil na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde měl nejprve na starosti ekonomickou část pražského strategického plánu, později jako náměstek ředitele zaváděl metody zapojování veřejnosti do plánovacích procesů hl. města. Pracoval na projektech na Šrí Lance, Kubě, Filipínách, Kambodži a v Nepálu. Vyučuje prostorové plánování, ekonomický rozvoj a revitalizaci měst na mezinárodní škole architektury Archip v Praze.